Informatie voor standhouders 


Kramen tijdens de market

Je huurt de door jou bestelde kraam gedurende de dag van de markt.
In deze huurperiode ben je zelf verantwoordelijk voor de gehuurde kraam. Jouw plaats wordt door de organisatie aangewezen.
Alleen volwassenen (18 jaar en ouder) kunnen een kraam huren.

Grondplaats tijdens de market

Je huurt een kale grondplaats zoals aangegeven op het inschrijfformulier. Hier staat niks op. Jouw plaats wordt door de organisatie aangewezen. Alleen volwassenen (18 jaar en ouder) kunnen een kraam huren.

Grondplaats met tent

Je huurt een grondplaats van 3x3 waar een tent opstaat. Je huurt de tent van Nezz Events gedurende de dag van de markt. In deze huurperiode ben je zelf verantwoordelijk voor de gehuurde tent. 

Informatie betreft op- en afbouw 

LET OP! Je ontvangt een email met de op- en afbouw tijden op de laatste donderdag voor het evenement. Hierin vind je ook de verdere informatie omtrent de markt. 

Weersomstandigheden

Je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk om je eigendommen vast te zetten bij wind of te beschermen bij regen! De organisatie kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld! 


Afval 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar afval. Dit graag meenemen of deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

Uitleg kramen en grondplaatsen

Kraam: De kramen hebben een afmeting van 4x1.20. Dit is de ruimte die je kunt benutten op de planken. Elke kraam heeft een dakje.
Wil je extra ruimte naast je kraam, geef dit dan aan op het inschrijfformulier. 
Kramen mogen gedeeld worden, geef dit wel even aan op het inschrijfformulier bij opmerkingen met wie je de kraam wilt delen. 

Losse grondplaats: Losse grondplaatsen worden geheel naar eigen wens ingedeeld. Je huurt alleen de grondplaats, er staat dus geen stand of tafel oid. (hier dien je zelf voor te zorgen). 

Je krijgt de door jou bestelde afmeting, wil je er nog iets naast zetten bestel hier dan extra ruimte voor. 

Grondplaats met tent: Je huurt een witte easy-up tent van Nezz Events gedurende de dag van de markt. Deze staat voor je klaar bij aankomst. Aan de tent mogen geen zware artikelen worden gehangen. Eventuele schade door huurder aangebracht is voor rekening huurder. 

Overige info: Alle kramen en gehuurde tenten tijdens Ibiza Market worden extra vastgezet met spanbanden. Zo ben je verzekerd van een kraam die goed vaststaat tijdens de wind. Je ondervindt geen hinder van de spanbanden. 


De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing, schade aangebracht door derden of dergelijke.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. 
Algemene voorwaarden NEZZ EVENTS 2024


Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle locaties georganiseerd door NEZZ EVENTS.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.
NEZZ EVENTS hierna te noemen organisatie
Het terrein: locatie waar de markt of het evenement plaats vindt
Deelnemer: Persoon of onderneming die deel neemt aan de markt. 


Aanmelding:

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op de website of anders in overleg met de organisatie. Wij controleren, na uw inschrijving, of uw product bij het thema past. 
Alle verdere correspondentie zal schriftelijk plaatsvinden. U ontvangt de factuur na inschrijving. Deze dient binnen de aangegeven termijn te worden voldaan. 
Ook voor een tweede kraam betaalt de deelnemer het volledige tarief. 
Voor een verkoopwagen of grondplaats betaalt de deelnemer het aantal meters door u besteld via het inschrijfformulier. 
Indien u zich voor meerdere data inschrijft bekijken wij per datum of deelname mogelijk is. 
Het artikel waarmee u zich inschrijft is gelijk aan het artikel welke u op de markt aanbiedt, dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Indien u een ander product wilt aanbieden dan op uw inschrijving vermeld dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vrage.
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een WA verzekering.
Bewijs van registratie, de zogenaamde "marktpas" is op onze markt niet verplicht.
In de week voorafgaand aan de markt (op donderdag voor het event) ontvangt u een uitgebreide informatie mail met betrekking tot het event waaraan u deelneemt.
Uw inschrijving via het inschrijfformulier is bindend, alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.


Voor aanvang van de markt:

Bij aankomst op lokatie wordt u door de organisatie naar uw kraam of grondplaats gewezen. Volgt u alstublieft deze instructies op.

Deelnemers van het event kunnen laden en lossen tijdens de gecommuniceerde opbouwtijden. 
Bij een buiten evenement is het is niet mogelijk uw auto, aanhanger of ander voertuig achter uw kraam of grondplaats te parkeren. U kunt uw auto parkeren op de nabij gelegen parkeerplaats. 
Kramen of grondplaatsen die zonder tegenbericht van de huurder een half uur voor aanvang van de markt leeg blijven vervallen aan de organisatie. 
Het is niet toegestaan om de kraamplaats door te delen, ruilen, doorverkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen zonder toestemming van de organisatie. 


Tijdens de markt:

Aanwijzingen van de politie of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. 

Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.
Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de fair de kraam te ontruimen. 
Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.


Tijdens het inrichten van uw kraam:

Begin met inrichten van uw kraam nadat uw auto is geparkeerd.

Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen. Gebruik van spijkers en dergelijke is niet toegestaan.
De deelnemer is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet gerechtigd verder uit te breiden buiten de door u gehuurde kraam of grondplaats. De kraam mag niet uit elkaar gehaald worden. 
De kraam dient er ten alle tijden verzorgd en opgeruimd uit te zien. Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen. 
De kraam dient ten alle tijden bemand te zijn.
De kraam mag niet verplaatst worden.


Verkoopwagens

Indien u uw eigen verkoopwagen meeneemt en vanuit hier uw goederen te koop aanbiedt gelden de volgende voorwaarden:

De verkoopwagens of gemotoriseerde verkoopwagens dienen in goede staat van onderhoud te zijn. Olielekkages of andere defecten zijn niet toegestaan.


Food & drinks

Stands die food & drinks verkopen betalen naar de afmeting van de stand met een minimum van €95,- excl. btw

Stroompunten zijn op veel van onze locaties aanwezig. De gewenste hoeveelheid kunt u aangeven op het inschrijfformulier. 


Na afloop van de markt:

De kraam en zijn directe omgeving dient netjes en schoon te worden opgeleverd.U dient zelf uw vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren. Indien dit niet gebeurt kunnen wij u een boete opleggen van minimaal € 50,-.

Uiterlijk 2 uur na afloop van de fair dient uw kraam leeg te zijn.


Overige:

Deelnemers moeten:

a) handelingsbekwame natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder;
b) beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats;
c) en kunnen zich legitimeren door: 
- een geldig Nederlands paspoort of een geldige gemeentelijke identiteitskaart, of
- een geldig vreemdelingendocument, afgegeven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waaruit een geldige verblijfstitel voor Nederland blijkt en de vergunning dat met zelfstandig mag werken, dit geldt ook voor EU ingezetenen.
De organisatie behoudt zich het recht om per evenement de plaatsing en toewijzing van de kramen te wijzigen. 
Gebruik van de naam “NEZZ EVENTS” en alle hieronder vallende evenementen is niet toegestaan, ook niet voor eigen PR doeleinden, tenzij schriftelijk overeengekomen met de organisatie.
De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen. U neemt deel aan de fair op eigen risico.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie. 
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook. 

De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
De organisatie levert kramen van 4 meter met een dak er boven. 
De organisatie draagt zorg voor toiletvoorzieningen in de buurt van de fair. 
De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien, beslist de organisatie.
Alle informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door de organisatie geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
De organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor, wegens bijzondere (weers)omstandigheden welke buiten toedoen zijn ontstaan, de vastgestelde data te wijzigen dan wel de reeds vastgestelde beurzen geen doorgang te laten vinden. De inschrijver kan geen recht doen op terugbetaling of creditering van reeds betaalde of verstuurde facturen. De inschrijver kan geen recht doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm deze dan ook mocht zijn geleden. Iedere deelnemer dient zichzelf te verzekeren tegen risico van wettelijke aansprakelijkheid. De organisator is nimmer aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan de beurs.
Annuleren is mogelijk en zonder kosten tot 4 weken voor aanvang van de markt. Annuleer je tot 3 weken voor aanvang dan zijn de kosten hiervoor 50% van het totaalbedrag. Annuleer je tot 2 weken voor het evenement dan zijn de kosten 100%.  

E-mailen
Bellen